Livarol v pr�b�hu m�s�ce: mohu pou��t sv��ky, jak tyto dny pou��vat a pou��vat?

L�k „Livarol“ b�hem menstruace: indikace, kontraindikace, p��jem v menstruaci

Tak�e povaha �ensk�ho t�la je uspo��d�na tak, �e menstrua�n� krv�cen� zp�sobuje v�buch r�zn�ch patologi� sexu�ln� sf�ry spravedliv�ho pohlav�. Jednou z t�chto onemocn�n� je drozd, jeho� kontrola je vhodn� pro lyvarol b�hem menstruace. Ka�d� p�t� obyvatel zem�koule za�il v�echny pot�chy vagin�ln� kandid�zy. Proto je bezpe�nost a kontinuita l��by extr�mn� d�le�it� u gynekolog� a dermatolog�.

Dobr� l�vanec

Tento l��iv� p��pravek pat�� k nej�ast�j��m antimykotik�m. D�ky sv� ��inn� l�tce ketokonazol je l�k �iroce pou��v�n v �ensk� dermatologii.

Hlavn�m c�lem jsou houby rodiny Candida, kter� se st�vaj� hlavn� p���inou po�kozen� vag�ny a vn�j��ch genit�li�. Nav�c, v m�s��n�ch intervalech s pou�it�m l��iv�ch ��pk� se aktivn� zni�� dal�� patogenn� fl�ra.

Tato l��iva je dob�e zaveden� p�i l��b� v�t�iny houbov�ch koloni�, kter� zahrnuj� dermatofyty a lithiospory.Stafylokoky a streptokoky jsou tak� velmi vhodn� pro p�soben� l�ku, to znamen�, �e lavarolov� ��pky, pokud jsou pou��v�ny spr�vn�, mohou fungovat jako antibiotikum.

Tento l��iv� p��pravek vyr�b� farmaceutick� pr�mysl pouze ve form� vagin�ln�ch ��pk�. To je zp�sobeno nutnost� co nej��inn�j��ho u��v�n� dal��ch slo�ek drogy. Krom� ketokonazolu obsahuje makrogol a butyloxyanizol. Tyto l�tky pom�haj� ur�it l��ivou l�tku, chr�nit vagin�ln� sliznici a zvy�ovat zdravotn� ��inek hlavn� slo�ky.

Mechanismus ��inku je pom�rn� jednoduch�: ��pky p�sob� p��mo na m�sta p��m�ho kontaktu se st�nami vag�ny, co� negativn� ovliv�uje mechanismus budov�n� nov�ch bun�k kvasnicov�ch hub. Vzhledem k tomu, �e l��iv� l�tka nen� prakticky absorbov�na do krve pacienta, jsou mo�n� mo�n� alergick� reakce nebo v�znamn� ne��douc� ��inky.

Pot�ebujete-li a nemus�te l��it drozdov� sv��ky

Pokud gynekologov� nebo dermatologov� polo�� ot�zku,A� u� je mo�n� pou��vat m�s�c b�hem m�s�ce, l�ka�i vysv�tluj� v�echny d�sledky takov� l��by. V ka�d�m jednotliv�m p��pad� je t�eba samostatn� porozum�t.

Jak� choroby jsou l��eny t�mito vagin�ln�mi ��pky

P�edev��m je tento p��pravek p�edeps�n pacient�m s t�kou vagin�ln� kandid�zou jak�koli formy toku. R�zn� sm�en� infekce, kde drozd doprov�z� z�n�tliv� proces, jsou tak� zahrnuty do rozsahu l�ku.

Dobr� v�sledek je z�sk�n prov�d�n�m antifung�ln� terapie pova�ov�na k boji proti r�zn�m infekc�m �ensk� genit�lie. Zvl�t� pokud je takov� abnormalita zp�soben� dlouhodob�m pou�it�m antibiotika nebo jin� l�ky, kter� zp�sobily pokles imunity.

Krom� pl�sn� Candida, existuje mnoho p���in zm�ny u �en vagin�ln� mikrofl�ry. Menstruace tak� zvy�uje r�st patogenn�ch bun�k. Tak�e odpov�� na ot�zku, je mo�n� d�t sv��ku livarol b�hem menstruace, bude v�t�ina odborn�k� pozitivn�.

Zda existuj� kontraindikace l��by dan�m p��pravkem

Ve srovn�n� s jin�mi l�ky, vagin�ln� ��pky z livarolu nemaj� prakticky ��dn� kontraindikace. Na doporu�en� odborn�k� by l��ba m�la b�t omezena v prvn�m trimestru t�hotenstv� a b�hem kojen�.

P�esto�e negativn� vliv vagin�ln�ch ��pk� pou��van�ch matkou na kojence nen� prok�z�n b�hem krmen�, doporu�uje se u��vat pouze po konzultaci s l�ka�em.

Co se t��e ne��douc�ch ��ink�, jako u jak�hokoliv lok�ln�ho l�ku, mohou se objevit reakce ve form� sv�d�n�, propl�chnut� nebo otoku. Ve velmi vz�cn�ch p��padech byly pops�ny r�zn� abnormality gastrointestin�ln�ho traktu, ale tyto p��znaky se nejpravd�podobn�ji shodovaly s pod�v�n�m l��iva.

Poradenstv� o tom, jak pou��vat drogy

Pokud �ena je vystavena diagn�zu „vagin�ln� kandid�za, d�le jen“ livarol je pova�ov�n za l�k volby pro komplexn� l��b� t�to patologie. D�vka a trv�n� sv��ek z�vis� na form� onemocn�n�.

V p��pad�, �e je nejprve detekov�na nebo je akutn�, je doporu�eno, aby pacient vlo�� 5 ��pk� do pochvy po dobu 5 dn�.Procedura se prov�d� p�ed span�m v le�at� poloze.

Za p��tomnosti chronick�ho procesu m��e trvat nejm�n� 9 a� 12 d�vek l�ku, aby se dos�hlo dlouhodob�ho pozitivn�ho ��inku. Pr�b�h terapie je obvykle vypracov�n o�et�uj�c�m l�ka�em a nedoporu�uje se samo-p�eru�en� l��by.

Toto pravidlo je velmi d�le�it� pro pacienty, u kter�ch se u��v�n� vagin�ln�ch ��pk� shodovalo s prvn�mi dny menstruace. Dermatologov� se domn�vaj�, �e d�ky sv�mu slo�en� se sv��kami livarol m�s��n� p��zniv� vliv na st�ny a vagin�ln� sliznici a v tomto obt�n�m obdob� pro �eny.

Je t�eba zd�raznit, �e se l�k osv�d�il dob�e p�i u��v�n� v obdob� menstruace. Jeho hlavn� charakteristick� znaky od v�t�iny t�chto l�k� jsou:

  • p��tomnost olejov� z�kladny jim dovoluje proniknout hluboko do vaginy, co� je d�le�it� p�i krv�cen�;
  • i b�hem obdob� m�s��n� l��iv� l�tky pokra�uje ve sv�m terapeutick�m ��inku, ani� by fyzicky ovliv�oval st�ny vag�ny a ani� by zni�il vyprovokovan� epitel;
  • d�ky sv�mu komplexn�mu slo�en� je l�k rovnom�rn� ovlivn�n nejen velkou plochou sliznice, co� zvy�uje terapeutick� ��inek.

Lavakolov� sv��ky b�hem m�s�ce jsou t�m�� �pln� kompatibiln� s jak�mikoliv jin�mi l�ky, co� umo��uje l��bu drozd v p��tomnosti dal��ch akutn�ch nebo chronick�ch proces� u pacienta. Jedinou v�jimkou je l�k "Rifampicin", kter� je vzhledem k chemick�mu slo�en� antagonistu ketokonazolu.

Pak je mo�n� nahradit p��pravek pro l��bu drozd

Modern� s� l�k�ren nab�z� pom�rn� velk� v�b�r r�zn�ch l�k�, kter� maj� stejn� ��inek na �ensk� t�lo jako u �en. Ale ne v�echno je tak jednoduch�.

P�edev��m je t�eba poznamenat, �e se v�emi sv�mi jedine�n�mi ukazateli sv��ky s ketokonazolem stoj� v l�k�rn�ch Rusk� federace a Ukrajiny sp�e �et��c�. V ukrajinsk�ch l�k�rn�ch cena za ��pky se pohybuje od 120 do 220 h�iven za bal��ek 5 sv��ek. V�e z�vis� na spole�nosti a zemi p�vodu.

V l�k�rn�ch v Rusku se cena p��li� neli��, co� �in� tento l�k cenov� dostupn� pro nej�ir�� skupiny �en. Obraz s mnoha analogy je zdaleka tak obrovsk�.

P��pravy stejn�ho spektra ��inku jsou mnohem dra���.Nap��klad, „Guinot-Pevara“ – a� 600 h�iven, „Ginofort“ – a� 400 h�iven, a popul�rn� „klotrimazol“, i kdy� je st�le ve stejn� cenov� relaci, ale ni��� v�kon livarolu.

„Lomeksin“ a „Clione“ tak� zahrnuje analogy uva�ovan�ho l��iva, ale mnoz� odborn�ci nesp�chejte je doporu�it sv�m pacient�m.

Je t�eba poznamenat, �e mnoh� z t�chto l�k� menstruace je p��m�m kontraindikace a vy�aduj� p�est�vku v l��b� kvasinkov�ch infekc� u t�chto pacient�.

Doporu�ujeme si p�e��st �l�nek o obnov� mikrofl�ry po drozd. Od n� se dozv�te o p���in�ch vagin�ln� dysbi�zou, u��v�n� l�k� k obnoven� norm�ln�ho prost�ed� po o�et�en� se vztahuje.

Mohu b�hem menstruace pou��vat livarol, vzru�uje mnoho n�v�t�vn�k� z l�ka�sk�ch m�st a f�r. Mus�m ��ci, �e s p�ihl�dnut�m ke v�em v��e uveden�m vagin�ln� ��pky jsou ur�eny pro v�t�inu �en trp�c�ch drozd. Takov� prohl�en� nen� reklama. Tento z�v�r potvrzuje v�t�ina specialist� pracuj�c�ch v t�to oblasti p��e o pacienty.

Líbí se vám tento příspěvek? Sdělte prosím svým přátelům:

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: